Bài 74 trang 106 toán 8

     

Hai đường chéo cánh của một hình thoi bằng(8cm) và(10cm.) Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong những giá trị sau:(A)(6,cm; )(B)(sqrt41,cm;)(C)(sqrt164,cm)(D)(9,cm?)