Bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1

     

(absqrtdfracab;,,, dfracabsqrtdfracba;,,, sqrtdfrac1b+dfrac1b^2;,,, sqrtdfrac9a^336b;,,, 3xysqrtdfrac2xy.)

(Giả thiết các biểu thức có nghĩa).

Bạn đang xem: Bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng những công thức sau:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), cùng với (a ge 0, b > 0 ).

+ (sqrta^2=|a|)

+ ví như (a ge 0) thì (|a|=a)

+ nếu ( a 0)).

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Giới Thiệu Về Gia Đình


Theo đề bài các biểu thức đều có nghĩa.

+ Ta có

(absqrtdfracab=absqrtdfraca.bb.b=absqrtdfracabb^2=abdfracsqrtabsqrtb^2=abdfracsqrtab b ight .)

*) trường hợp ( b > 0) thì (|b|=b Rightarrow abdfracsqrtab b ight =abdfracsqrtabb=asqrtab). 

*) nếu như ( b 0) thì ( |a|=a Rightarrow dfracasqrtabb=dfracasqrtabab=dfracsqrtabb .)

*) Nếu (a 0) thì (|b|=b Rightarrow dfracsqrtb+1=dfracsqrtb+1b).

Xem thêm: Tải Bài Tập Luyện Từ Và Câu Nâng Cao Lớp 2 Nâng Cao Có Đáp Án

*) trường hợp (-1 le b 0) thì (|a|=a, |b| =b Rightarrow dfracsqrtabb=dfracasqrtab2b).