Bài 3 Trang 113 Sgk Toán 12

     

Đổi cận: (left{ eginarraylx = 0 Rightarrow u = 1\x = 3 Rightarrow u = 4endarray ight.)

(eginarraylintlimits_0^3 fracx^2left( 1 + x ight)^frac32dx = intlimits_1^4 fracleft( u - 1 ight)^2u^frac32du = intlimits_1^4 fracu^2 - 2u + 1u^frac32du \= intlimits_1^4 left( u^frac12 - 2u^ - frac12 + u^ - frac32 ight)du \= left. left( frac23u^frac32 - 4u^frac12 - 2u^ - frac12 ight) ight|_1^4\= - frac113 - left( - frac163 ight) = frac53endarray)

LG b

(int_0^1sqrt1-x^2dx) (Đặt (x = sint) )

Phương pháp giải:

Đặt (x = sint).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 113 sgk toán 12

Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt (x = sint), (0

LG c

(int_0^1dfrace^x(1+x)1+x.e^xdx) (Đặt (u = 1 + x.e^x))

Phương pháp giải:

Đặt (u = 1 + x.e^x).

Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt: (u= 1 + x.e^x Rightarrow du = left( e^x + x.e^x ight)dx = e^xleft( 1 + x ight)dx).

Xem thêm: Bài Viết Số 1 Lớp 8: Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học, Văn Mẫu Lớp 8

Đổi cận: (left{ eginarraylx = 0 Rightarrow u = 1\x = 1 Rightarrow u = 1 + eendarray ight.)

(eginarraylRightarrow intlimits_0^1 frace^xleft( 1 + x ight)1 + xe^xdx = intlimits_1^1 + e fracduu = left. ight|_1^1 + e\= ln left( 1 + e ight) - ln 1 = ln left( 1 + e ight)endarray)

LG d

(int_0^fraca2frac1sqrta^2-x^2dx) (Đặt (x= asint))

Phương pháp giải:

Đặt (x= asint).

Xem thêm: Cracking The Advanced Placement Spanish, 2004, Why Aren'T People Going To The Movies Anymore

Lời giải chi tiết:

Đặt (x = asin t Rightarrow dx = acos tdt)

Đổi cận: (left{ eginarraylx = 0 Rightarrow t = 0\x = fraca2 Rightarrow t = fracpi 6endarray ight.)

(eginarraylRightarrow intlimits_0^fraca2 frac1sqrt a^2 - x^2 dx = intlimits_0^fracpi 6 fracacos tdtsqrt a^2 - a^2sin ^2t \= intlimits_0^fracpi 6 fracacos tdta.cos t = intlimits_0^fracpi 6 dt = left. T ight|_0^fracpi 6 = fracpi 6endarray).


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + cameraquansat24h.vn"Ví dụ: "Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12 cameraquansat24h.vn"