Unit 12 Lớp 8 Language Focus

     

Bài học Language Focus Unit 12 giờ Anh lớp 8 hướng dẫn những em điểm ngữ pháp liên quan đến thì quá khứ tiếp diễn.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8 language focus


Video bài giảng

Tóm tắt bài bác giảng

1. Grammar Language Focus Unit 12 Lớp 8

1-1. Thì vượt khứ tiếp diễn:(past continuous)

1-2.Thì hiện nay tại tiếp diễn với always

2. Exercise Language Focus Unit 12 Lớp 8

2.1. Unit 12 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 12 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 12 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 12


(+)S + was/ were + V-ing………….

(-) S + was/ were + not + V-ing……

(?) Was/ Were + S + V-ing……….?

-Yes, S + was/ were.

-No, S + was/ were + not.

1-1.2. Giải pháp dùng:

-Diễn tả 1 hành động đang ra mắt tại 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night.

-Diễn tả 1 hành vi đang xảy ra thì hành vi khác cắt ngang.(Hai hành động này hay được nối bằng liên tự when hoặc while).

Ex: When my mother came, I was watching TV.

I saw her while I was crossing the road.

(hành rượu cồn nào xẩy ra trước: phân tách ở QKTD, hành động xảy ra sau: phân chia ở QKĐ và đi kèm theo when)

-Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.(Thường được sử dụng liên từ While)

Ex:While I was watching TV, my father was reading a newspaper.

* giữ ý: Liên từ bỏ when (khi; thì), While (trong khi) được dùng để làm nối 2 mệnh đề. Khi when, While được dặt nghỉ ngơi đầu câu, thân 2 mệnh đề phải có dấu phẩy (,)

1-1.3. Những từ đi kèm:

At 8 o’clock last night, at this time last week/ month/ year, when + QKT, while.

*Một số hễ từ không chia ở thì tiếp diễn:

Hear, know, understand, have, love, like, want, prefer, need, wish………


1-2. Thì hiện nay tại tiếp diễn với always


- Mang chân thành và ý nghĩa than phiền về điều gì:

Ex: You are always getting up late in winter.

Mai is always getting up late in winter.

- hành động được lặp đi lặp lại trong thừa khứ gây cho tất cả những người nói sự bực mình, cực nhọc chựu.

Ex: He was always losing his keys.

- hành vi hoặc sự việc tình cờ xảy ra siêu thường xuyên.

Ex: I’m always meeting Mrs. Blake in the supermarket.

- hành vi có tính liên tục

Ex: He’s always working

---> S + am/ is / are + always + V ing


2. Exercise Language Focus Unit 12 Lớp 8


2.1. Unit 12 Language Focus Exercise 1

Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o"clock last night.(Hãy chú ý tranh với nói mọi người trong tranh đang làm cái gi vào dịp 8 giờ về tối qua.)

*

Guide to lớn answer

a)Ba was taking a shower at eight o"clock last night.

b)Hoa was eating (dinner) at eigh o"clock last night.

c)Bao was reading a comic at eight o"clock last night.

d)Nga was writing a letter at eight o"clock last night.

e)Na was walking her dog at eight o"clock last night.

f)Lan was talking to lớn her grandmother at eight o"clock last night.


2.2. Unit 12 Language Focus Exercise 2

Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book.(Hãy chú ý tranh kế tiếp ghép nửa câu ngơi nghỉ cột A cùng với nửa câu ở cột B làm thành câu tương đối đầy đủ vào vở bài tập.)

*

AB

a. The Le family was sleeping

b. While Hoa was eating,

c. When phái mạnh won the race,

d. Mrs. Thoa was cooking

e. When Lan arrived at school,

f. It was raining

A. When the plane got khổng lồ Hanoi.

B. When Tuan arrived home.

C. When the mailman came.

D. The school drum was sounding.

E. The crowd was cheering.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Diện Tích - Và Cách Quy Đổi Giữa Các Đơn Vị

F. The phone rang.

Guide to answer

a.The Le family was sleeping when the mailman came.

b.While Hoa was eating, the telephone rang.

c.When phái mạnh won the race, the crowd was cheering.

d.Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e.When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f.It was raining when the plane got lớn Ha Noi.


2.3. Unit 12 Language Focus Exercise 3

Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.(Hãy quan sát tranh rồi viết thành câu nhằm nói những người trong tranh thường luôn luôn làm gì.)

*

Guide khổng lồ answer

a) Bao is always forgetting his homework.

b)Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c)Mr. Và Mrs. Thanh are always missing the bus.

d)Nam is always watching TV.

e)Na is always talking on the phone.

f)Liem is always going out.


1. You make so much trouble!

……………………………………………………………

2. You complain again.

……………………………………………………………

3. They snore all the time.

……………………………………………………………

4. You see she laughs in class every day.

………………………………………………

5. My God ! They start chatting again.

…………………………………………………

Key

1. You are always making so much trouble.

2. You are always complaining.

3. They are always snoring all the time.

4. You see she is always laughing in class every day.

5. They are always chatting.

Exercise 2: Complete the sentences by putting the verbs in bracket into the past progressive.

1. When I first met her she ………………….(study) to paint.

2. A lot of people …………………………..(wait) for the 7.30 bus last night.

3. Where …………………………(you/ live) when you saw him last.

4. When I …………………(arrive) he ……………….(talk) on the phone.

Xem thêm: Hình Ảnh Cây Cổ Thụ Đẹp Của Thế Giới, 240 Old Tree

5. When Shirley …………………….(go) lớn the university in 1999, Kevin was working as a computer operator.